Regulamin korzystania z usług w Centrum Zdrowia Psychicznego wDal

§ 1 Informacje wstępne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady obowiązujące Klientów w Centrum Zdrowia Psychicznego wDal.
 2. Właścicielem Centrum Zdrowia Psychicznego wDal jest Almaro sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 30-213, ul. Józefa Korzeniowskiego 8/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000952873, posługująca się numerem NIP: 6772474304 oraz REGON: 521195530.
 3. Kontakt z Centrum Zdrowia Psychicznego wDal możliwy jest:
  1. Osobiście w Centrum, pod adresem Dobrego Pasterza 118f/LU2
  1. Telefonicznie pod numerami  573 557 552, 12 311 38 58
  1. Mailowo: kontakt@centrumwdal.pl oraz centrumwdal@gmail.com
 4. Każda osoba przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Centrum Zdrowia Psychicznego wDal lub przed rezerwacją terminu wykonania takiej usługi zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.centrumwdal.pl oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego wDal.
 7. Korzystanie z usług Centrum Zdrowia Psychicznego wDal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2 Słownik

 1. Słownik na potrzeby niniejszego Regulaminu
  1. Centrum Zdrowia Psychicznego wDal – miejsce oferujące usługi z zakresu psychologii, psychoterapii, fizjoterapii i inne znajdujące się przy ul. Dobrego Pasterza 118f/LU2, 31-416 Kraków, dalej jako „CZP wDal”
  1. Klient – osoba korzystająca z usług CZP wDal
  1. Specjalista – osoba pracująca dla CZP wDal, wykonująca określony rodzaj usług
  1. Termin zarezerwowanej usługi – dzień i godzina zaplanowanego wykonania usługi w CZP wDal
  1. Recepcja – punkt obsługi Klienta w CZP wDal,
  1. Pracownik CZP wDal – osoba pracująca przy recepcji CZP wDal.

§ 3 Dane osobowe

 1. Korzystanie z usług Centrum Zdrowia Psychicznego wDal oraz rezerwacja terminu wykonania usługi  uzależniona jest od podania podstawowych danych niezbędnych do  obsługi administracyjnej usług oferowanych w Centrum Zdrowia Psychicznego wDal.
 2. Nowi Klienci CZP wDal zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, klient zobligowany jest do ich aktualizacji w dokumentacji CZP wDal.
 4. Informacje dotyczące RODO znajdują się w osobnym regulaminie.

§ 4 Rezerwacja wizyty

 1. Rezerwacja wizyty może być dokonana:
  1. Telefonicznie pod numerem 573 557 552, 12 311 38 58
  1. Mailowo: kontakt@centrumwdal.pl oraz centrumwdal@gmail.com
  1. Osobiście w CZP wDal
  1. Poprzez kalendarz aplikacji Bookero na stronie www.centrumwdal.pl
 2. Korzystanie z usługi rezerwacji jest bezpłatne.
 3. Rezerwacja określa rodzaj usługi, formę wykonania usługi (stacjonarnie, online), specjalistę, datę i godzinę wykonania usługi.
 4. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie rezerwacji na podany adres mailowy.
 5. W przypadku pierwszej wizyty w CZP wDal Klient zobowiązany jest do jej potwierdzenia w odpowiedzi na wiadomość sms z Recepcji CZP wDal – osobiście, telefonicznie lub wiadomością sms. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odwołaniem rezerwacji.
 6. Odwołanie rezerwacji bez konsekwencji możliwe jest na więcej niż 24h przed terminem zarezerwowanej usługi. Po tym terminie Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za zarezerwowaną usługę.
  1. Jeżeli Klient w indywidualnym kontrakcie ze specjalistą CZP wDal ustalił większe wyprzedzenie odwołania wizyty bez konsekwencji, to ustalenia te są nadrzędne. Odwołanie wizyty po tym terminie wiąże się koniecznością uiszczenia całości opłaty za zarezerwowaną usługę.
  1. Jeżeli Klient w indywidualnym kontrakcie ze specjalistą CZP wDal ustalił możliwość późniejszego odwoływania wizyt zobowiązany jest do uiszczenia jedynie opłaty administracyjnej w wysokości 40 zł.
 7. Odwołać rezerwację można:
  1. Telefonicznie pod numerem 573 557 552, 12 311 38 58
  1. Osobiście w CZP wDal
 8. Niestawienie się na umówiony termin wykonania usługi wiąże się z obowiązkiem uiszczenia całości opłaty za planowaną usługę.

§ 5 Płatności

 1. Płatność za usługi w CZP wDal odbywa się
  1. Na miejscu przed lub po wykonaniu usługi gotówką lub kartą płatniczą;
  1. Online, przy rezerwacji wizyty za pomocą kalendarza Bookero na stronie www.centrumwdal.pl poprzez usługę Przelewy24.pl;
  1. Przelewem na konto w przypadku wizyt online lub przy zapisach na wybrane usługi CZP wDal.
 2. Zwrot płatności w przypadku regulaminowego odwołania wizyty opłaconej z góry możliwy jest jedynie gotówką w Recepcji CZP wDal.
 3. Jeśli Klient chciałby uzyskać fakturę, musi podać dane do faktury VAT w formularzu rejestracyjnym lub zaktualizować te dane przed płatnością za usługę. Nie możliwości wystawiania faktur zbiorczych.

§ 6 Usługi online

 1. CZP wDal świadczy usługi online.
 2. Regulamin usług online jest dostępny na stronie www.centrumwdal.pl oraz w Recepcji.

§ 7 Sytuacje wyjątkowe

 1. CZP wDal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie (np. grafiku pracy specjalistów, zmian cen usług).
 2. W sytuacjach wyjątkowych Klient zapisany na wizytę w CZP wDal zostanie poinformowany o dokonanych zmianach w grafiku pracy specjalisty, do którego został zapisany na wizytę z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli istnieje taka możliwość Klient może zdecydować się na wykonanie usługi przez innego specjalistę.
 3. Godzina wizyt, podana w systemie, jest stała, może ona jednak ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt w danym dniu lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Pacjenta;
  1. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail;
  1. szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja może dotyczyć każdego aspektu korzystania z usług CZP wDal, w tym w szczególności: odwołania rezerwacji, płatności, czy sytuacji wyjątkowych.
 4. Reklamację należy złożyć na piśmie osobiście w Recepcji CZP wDal, wysłać na adres CZP wDal lub podpisany skan dokumentów wysłać na adres centrumwdal@gmail.com
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma reklamacyjnego. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail Klienta składającego reklamację.
 6. Reklamację rozpatruje Menager CZP wDal. Decyzja ma charakter ostateczny.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. CZP wDal zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.